Senior Digital Marketing Analyst-Google Analytics (Remote) Job