Senior Analyst, Publisher Operations - New York - 10094